نمونه کارها

solar radiation potential1

پتانسیل تابش خورشید

پتانسیل تابش خورشید : نقشه زیر میانگین تابش نور خورشید در روز به کیلو…