تحلیل مسیر حرکت خورشید و رابطه آن با زاویه سمت و شیب پنل و سایه در سیستم های خورشیدی

نویسندگان : حسن محرابی – سعید رسولی

چکیده مقاله :

انرژی خورشیدی یکی از بهترین نوع انرژی های تجدید پذیر می باشد. ولی تابش خورشید در همه جای کره زمین ثابت نیست و همچنین با تغیرات زمانی (ساعت، روز، ماه و سال) نیز این تابش تغییر می کند. برای استفاده حداکثری از انرژی خورشید باید تحلیل درستی از مسیر حرکت خورشید داشت تا بتوان شیب، جهت و مسائل مربوط به سایه اندازی را در پنل ها بدرستی تحلیل کرد.

همان طور که در این مقاله بررسی می شود میزان شیب متوسط پنل ها برای نصب با میزان عرض جغرافیایی مکان نصب آنها برابر است و جهت نصب پنل ها در ایران به سمت جنوب می باشد. در ضمن میزان تغیرات اندک شیب میانگین، تاثیر زیادی بر توان دریافتی از خورشید ندارد. زیرا زمانی که شیب نصب پنل ها را از شیب بهینه 30 درجه به 45 درجه برسانیم میزان افت توان  دریافتی 7 درصد می شود. تغییرات اندک جهت يا سمت نصب پنل ها نیز تاثیر زیادی بر روی توان دریافتی ندارد زیرا اگر سمت نصب را از 175 درجه بهینه به 150 درجه برسانیم میزان افت توان باز 7 درصد می باشد.

میزان فاصله پنل ها از یکدیگر یا موانع جلویی نیز با عرض جغرافیایی  متناسب است و در ادامه بررسی می شود که هر چقدر عرض جغرافیایی بیشتر باشد فاصله پنل ها از یکدیگر نیز باید بیشتر باشد و بالعکس.

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید ….