آیا تا به امروز انرژی خورشیدی یا بادی بهتر از سوخت های فسیلی هستند ؟

ایا تا به امروز انرژی خورشیدی یا بادی بهتر از سوخت های فسیلی هستند ؟ برای پیدا کردن جواب این سوال فیلم زیر را مشاهده کنید :